e-service

 

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

หลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฺBachelor of Accountancy Programe)

 •  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 •  หลักสูตรเทียบโอน

             

จุดเด่นของหลักสูตร

    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพบัญชี โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นด้านการจัดทำบัญชี สามารวิเคราะห์และแปลความหมายงบการเงินได้ด้านภาษีอากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ AEC นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกงานหรือสหกิจศึกษากับองค์กรภายนอก เพื่อฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

โอกาศทางอาชีพ 

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 • นักบัญชี ผู้ทำบัญชีบริษัทที่ปรึกษา

 • ภาษีอากรพนักงานธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินต่างๆ

 • นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี

 • นักวิเคราะห์ด้านการเงินหลักทรัพย์และการลงทุนเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 • ผู้ตรวจสอบภายในองค์กรของภาครัฐและเอกชน  

 • ข้าราชการทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ  

 • อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี

 • ประกอบธุรกิจอาชีพอิสระที่สามารถรองรับธุรกิจในกลุ่มประเทศ ASEAN อย่างเสรี 

 •