e-service

 

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

สิ่งอำนวยความสะดวก

ลำดับ

ห้องปฏิบัติการ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ

1

สำนักงานบัญชีจำลอง

ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ตามรูปแบบของสำนักงานบัญชี

 

ห้องสมุดสาขาบริหารธุรกิจ

เป็นแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับหนังสือ วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในสาขาบริหารธุรกิจ

2

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 
 

ห้อง ฉ.210 จำนวน 80 เครื่อง

ใช้สอนโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ห้อง ฉ.107 จำนวน 40 เครื่อง

ใช้สอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ทักษะการพิมพ์สัมผัส เป็นต้น

3

ศูนย์ฝึกประสบการณ์บริหารธุรกิจ

เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการผลิต จัดจำหน่าย และจัดทำบัญชีเพื่อให้บัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ ตามศตวรรษที่ 21

4

ห้องปฏิบัติการบัญชี

ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีด้วยระบบมือ และใช้ในการจัดการเรียน การสอนสำหรับรายวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

 

ฉ.209

จำนวน 80 ที่นั่ง

 

ฉ.208

จำนวน 80 ที่นั่ง