e-service

 

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาจากสถานการณ์จริง กิจกรรมย่อยที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ - ด้านการสอบบัญชี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยมี คุณจีรภรณ์ ศุภศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง