e-service

 

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่นักศึกษา ตลอดจนมุ่งหวังให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในห้องเรียน และการทำงานในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติ บัวสวัสดิ์ ตำแหน่ง Cost officer บริษัทศรีพันวาแมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน) โรงแรมศรีพันวาภูเก็ต และคุณนัฐนรี เจริญนพวัชรสิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท (มหาชน) ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย